Tiếng Việt

Thông tin cho cư dân bằng những ngôn ngữ khác

HumeLink

Tiếng Việt 9679 9823

Dịch Vụ Thông Tin Đa Ngôn Ngữ qua Điện Thoại

Hội Đồng Thành Phố Hume

Thắc mắc tổng quát: 9205 2200

1. Hội Đồng Thành Phố Hume làm gì?

2. Liên hệ

3. Các dịch vụ cho bạn và gia đình bạn

4. Thư Viện Hume và các hoạt động giải trí

5. Dịch vụ rác thải và tái chế

Immunisation Services Information Brochure in other languages:
Arabic.pdf Assyrian.pdf Chinese.pdf English.pdf
Hmong.pdf Pushto.pdf Samoan.pdf Dari.pdf
Somali.pdf Turkish.pdf Turkmen.pdf Vietnamese.pdf

 

Emergency information in other languages.


Updated : 10:07 AM, 19 February 2013

Related Links

What's Near Me?